UE- dotacje dla firmy Tel-Met 2011 r.

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 - realna odpowiedź na realne potrzeby
 


 

Tytuł projektu:    Dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego poprzez zakup tokarek CNC, urządzenia znakującego
                              oraz systemów informatycznych, w celu wprowadzenia nowych i ulepszonych usług w kraju i za granicą
 Całkowita wartość projektu:    1 156 077,00 PLN

 


 

Wartość przyznanego dofinansowania:     469 950,00 PLN
 Numer umowy:    UDA-RPSL.01.02.04-00-342/11-00
 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


Dzięki dofinansowaniu unijnemu zakupiliśmy  środki trwałe (tokarka CNC z podtrzymką, tokarka CNC bez podtrzymki, znakowarka mikroudarowa, podjazd dla wózków inwalidzkich) oraz wartości niematerialne i prawne (Autodesk Inventor oraz oprogramowanie BHP). 
 

Wprowadziliśmy do oferty jedną ulepszoną usługę, tj. obróbka detali na tokarkach sterowanych numerycznie oraz cztery nowe usługi, tj. znakowanie detali, projektowanie form, projektowanie przyrządów, projektowanie niestandardowych detali.
 

Ponadto w wyniku realizacji projektu powstały udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (zakupiono podjazd dla wózków inwalidzkich oraz wyznaczono miejsce parkingowe).

Zakupione w ramach umowy oprogramowanie BHP usprawniło proces zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie.

 

Rezultatem projektu było także utworzenie dwóch stanowisk pracy. Elementem realizowanej w firmie TEL-MET polityki kadrowej jest ZAPEWNIENIE RÓWNYCH SZANS w zakresie dostępu do pracy, możliwości rozwoju zawodowego i awansu, wynagrodzenia, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, ochrony przed dyskryminacją. Pracownicy posiadający dzieci lub sprawujący opiekę nad osobami niepełnosprawnymi mają zagwarantowany ruchomy czas pracy.